Vyhľadávanie

Formulár na ostúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy


(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Komu: LUMIGREEN, s.r.o., Hradská 535, Tekovské Nemce 966 54, obchod@lumigreen.sk:

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): .....................................................

Dátum objednania/dátum prijatia (*): .....................................................................

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*): ......................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*): ....................................................................

Číslo účtu spotrebiteľa(*) .....................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................

Dátum ..........................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.